ناداری و نادانی

در جامعه ای زندگی می کنم که نادانی و جهلش بیش از ناداری و فقرش مرا رنج می دهد.

با ناداری و فقر می شود مبارزه کرد و مردمی که بر ناداری گرفتار شده با عقل و درایت می توانند پیروز شود.

وای به جامعه ای که نادانی در آن فرهنگ شده و از نادانی و جهلش عده ای نان می خورند و نادانان نه تنها عقلی در بساتشان نیست که بر جهلشان پیروز شوند بلکه با این بیماری جامعه ای را بر فقر و ناداری می کشند.

خدایا در این لحظات سال نو جامعه ما را از جهل و نادانی رها کن تا شاهد فقر و ناداری نباشیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید