خدا کیست؟

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟

خدا در دستیست که به یاری میگیری

درقلبیست که شاد میکنی

درلبخندیست که به لب مینشانی

خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی

درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی

آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا

درتو،باتو، و برای توست...

سهراب سپهری

/ 0 نظر / 36 بازدید