سکوت دندان شکن

از آجیل سفره ی عید چند پسته لال مانده است.

آنها که لب گشودند‘خورده شدند.

آنها که لال مانده اند‘ می شکنند.

دندان ساز راست می گفت:

پسته لال سکوتش دندان شکن است.

(زنده یاد حسین پناهی)

/ 0 نظر / 4 بازدید