تدبیر

گاهی شکست تدبیر طبیعت است تا ما را برای قبول

مسئولیت های بزرگ آماده کند.                               ناپلئون هیل

/ 0 نظر / 2 بازدید