مستندی بر دروغگویی های کذابهای شیاد

مستند ۱۰دقیقه ای معماری پناهگاه دست کن زیر زمینی نوش آباد که در سال ۸۱ از چاه حیاط منزلمان اقدام به کشف و شناسایی و معرفی آن پرداخته ۹سال عمرم را بر سر این هویت تاریخی صرف ودستاوردهایی را به همراه و خساراتی را هم برایم به دنبال داشت.

/ 0 نظر / 14 بازدید