بی نام و نشان

پدر آنشب خیانت کرده ای شاید نمی دانی

به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمی دانی

تو ای مادر اگر شوخ چشمی نمی کردی

تو ای آتش شهوت اگر شرر بر پا نمی کردی

من هم اکنون در این دنیا بی نام و نشان بودم 

کارو

/ 0 نظر / 4 بازدید