نیش زنبور

اگر دیدی آدم بدی کار خوبی کرد حمایتش کن.

این خوبی می تواند بدی ها را در وجود افراد بد از بین ببرد.

زنبور با همه شهد شیرینی که دارد اگر به لانه اش دست بزنی حالت حجومی به خود می گیرد.نیش میزند با اینکه میداند با نیش زدن می میرد.و از لانه اش دفاع می کند.

پس برای خوردن عسل خودت را در معرض حمله نیش زنبور قرار نده که هم باعث زخمی شدن خودت می شوی هم موجب نابودی زنبور

برای خوردن عسل ونیش نخوردن راههایی وجود دارد بلد نیستی دور کندو زنبور نرو از کاردان کمک بگیر

 نزن در کسی را تا کسی نزند درت را

شما که مدتی بر اریکه قدرت پوشالی تکیه می زنید این عبایی که به تن کردید عبای ملانصرالدین لست.

این میزی که پشتش می نشینی اعتباری ندارد به دوامش پشت نکن.کاری کنید که هر کسی بعد از شما آمد یاد خوبی شما باشد نه لعن و نفرین و بدگویی

تشنه تعریف و تمجید و پست و مقام نباشید

مانند کبک نباشید مردم شما را می بینند شما در قعر خودخواهی افتاده اید.

طوری زندگی کنیم اگر در چاهی گرفتار شدیم طنابی برای نجاتمان بیاورند نه سنگ در چاه بیاندازند.

خودت را به دست خودت هلاک نکنیم.

نیت پاک باشد.کار با صداقت باشد نگران پشت سرت نباش ریگی در کفشت نباشد نیازی به برگشتن و دوروبر را نگاه کردن ندارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید