نتیجه نظرسنجی روش بهره برداری از اویی تا کنون

نتایج نظرسنجی

بهترین راه بهره برداری و بازدید از شهر زیر زمینی

افراد محلی و انجمن های مردمی 13 %13 %13 % 13.33% (4) شهرداری شهر نوش آباد 0 %0 %0 % 0.00% (0) سازمان میراث فرهنگی 23 %23 %23 % 23.33% (7) یک تیم مشترک از همه گروههای ذیربط 23 %23 %23 % 23.33% (7) بعد از توسعه کامل و راهیابی به همه فضاهای ناشناخته 6 %6 %6 % 6.67% (2) به صورت محدود و رزرو از قبل به وسیله تماس و ایمیل 10 %10 %10 % 10.00% (3) بازدید عمومی و آزاد و بدون محدودیت 3 %3 %3 % 3.33% (1) با نظارت و کنترل و اجرای ضوابط حفاظتی 16 %16 %16 % 16.67% (5) بازدید گردشگر به اینگونه بناها آسیب می زند 0 %0 %0 % 0.00% (0) محدود به کار باستان شناسی و علمی و تحقیقاتی 0 %0 %0 % 0.00% (0) پس از تخلیه ساکنین شهر و انتقال واحد های مسکونی 3 %3 %3 % 3.33% (1)

جمع آراء : 30

/ 0 نظر / 16 بازدید