کوچک#بزرگ

انسان بزرگ به خود سخت می گیرد وانسان کوچک به دیگران.

                                                                             کنفوسیوس    

/ 0 نظر / 2 بازدید