حضور حماسی

دکتر فتاح در رسانه ملی نگاهشو تو دوربین کرد و گفت مسئولین مردم باز هم شرکت کردند نه اینکه از عملکرد شما راضی باشند حضورشان از هزار تا فحش برای شما بدتر است.

تو رئیس بی لیاقتی که خود را پایبند به قانونی می کنی که از سفره بی چاره ها برمیدارند به تو می دهند و به آن قانون پشت می کنی و دم از اسلام و انقلاب میزنی.

می دانی خود نامشروعی وجودت در راس این پست خلاف است.

پس بعید نیست اگر خود را پایبند ندانی

دور از انتظار نیست رفتار روبه صفتان را داشته باشی

تو که همه را دور میزنی قانون و نظام و همه را و تکیه بر میزی زدی که هر روز یکی بر آن سوار است.

توکه با مخالفتت داری به اصل و پایه همان حکومتی لگد می زنی که تو را بر سر کار گذاشته

مگر تو به کجا بسته ای به کی وابسته ای

جمهوریت نظام که یک فرد سرمایه دار نفوذی نمی شود که به آن دل خوش کردی و خدا را بنده نیستی

در جامعه ای که تو خود را وابسته کردی و پشت به قانون می کنی از این بهتر نمی شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید