و ان لیس للانسان الاما سعی

جاده موفقیت "سر راست" نیست

پیچی وجود دارد به نام "شـــکست"

دوربرگردانی به نام "سردرگمی"

سرعت گیرهایی به نام "دوستان"

چراغ قرمزهایی به نام "دشمنان"...

چراغ احتیاط هایی به نام "خانواده"

تایرهای پنجری خواهید داشت به نام "شغل"

اما اگر یدکی به نام "عـــــــــــزم" داشته باشید

موتوری به نام "استقامت"

و راننده ای به نام *خــــــــــــــــــــــدا

/ 0 نظر / 43 بازدید